24. märts 2014

Klassiõpetajate kevadkonverents „Õppida on vahva“ Tartus Veeriku Koolis


Emakeelepäeval kogunesid klassiõpetajad juba traditsioonilisele kevadkonverentsile, mille 
korraldasid Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit.
Tervitussõnad lausus võõrustaja Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven. Ürituse alustuseks 
soovis ta, et oleks tore, kui õpetaja eelmisest sajandist ja õpilane praegusel sajandil suudaksid 
koos töötada.
Järgnevad ettekanded pakkusidki mõtlemisainet ja nõuandeid, kuidas seda koostööd 
tõhustada, et oleks tore nii õpilasel kui õpetajal.
MSc Anu Virovere arutles teemal „Õpetaja – kas juht või liider“. Millal inimene õpib? Miks 
me teeme seda, mida teeme? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas igas juhis elab ka liider? See ei 
pruugi nii olla. Juht on amet. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Anu Virovere 
märkis, et see, kes saab aru vajadusest tulemuste saavutamise nimel inimestega tööd teha 
ja tahab protsessi paremaks muuta, ongi liider. Juhil on alluvad – õpetajal õpilased. Liidril 
on aga vabatahtlikud järgijad. Seega, kui õpetaja on liider, siis on tal vabatahtlikud õppijad. 
Kõneleja rõhutas esimeste õpetajate tähtsust, sest nemad kujundavad välja hoiakud edasise 
õppimise suhtes. Mõtlemisainet pakkus arutlus teemal Mis paneb meid tegutsema? Piits ja 
präänik halvavad sisemist motivatsiooni. Oluline on edutunne ja kiitus. Õppimine on mõnus, 
kui see on jõukohane, kindla eesmärgiga, kaasahaarav, õppija minaga seotud, lisas Anu 
Virovere.
Tartu Keemia Instituudi õppejõud Karin Hellat näitas, kuidas suunatud uurimuslik õpe 
ehk avastusõpe muudabki õppimise vahvaks. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele 
tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne 
ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise 
oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. 
Arusaamisega õppimine loob motiivi elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus, 
tähendas sõnavõtja.
Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad Kairi Kutta ja Epp Säre kirjeldasid ning jagasid 
kogemusi, kuidas avastusõpet koolis rakendada. Esinejad konstateerisid, et õpilane on õppe- 
protsessis aktiivne osaleja, õpetaja suunaja ja juhendaja. Rõhuasetus on lapse algatusel, ise-
tegemisel ning kogemuse läbi õppimisel.
Tänapäevased tehnilised vahendid on kindla koha leidnud 21.sajandi koolis. Koolielu portaali 
algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Haridus-
kolleegiumi klassiõpetaja Tuuli Koitjärv tutvustaski IKT vahendite kasutamise võimalusi 
õppetöös. Elevust tõi saali nutitelefonide abil ülesannete lahendamine.
Tartu Erakooli klassiõpetajad Piret Kimmel ja Karen Kärtmann näitasid iPad`i kasutamise 
võimalusi õppetöös. Esitlus oli huvitav, paraku enamus koolides jääb selline õppimismeetod 
esialgu veel unistuseks. Samas märkisid esinejad, et ka nende töös on tavalisel õpikul ja 
töövihikul oma koht.
Kõik ettekanded olid huvitavad ja inspireerivad. Õpetajad said innustust viimasele 
õppeveerandile vastu minna, tegutseda nii, et õppida on vahva.
Üritus oli ladus ja läbimõeldud. Aitäh korraldajatele ja vastuvõtjale Veeriku Koolile!

Ester Kalder
Põlva ÜG klassiõpetaja

Kommentaare ei ole: