14. sept 2015

Koolitusinfo - DIGIPÄDEVUSE ARENGUT TOETAV ÕPETAMINE

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus annab teada, et  15. septembril 2015 algavale kursusele „DIGIPÄDEVUSE ARENGUT TOETAV ÕPETAMINE“ on vabanenud mõned kohad.

Kursuse sihtrühmaks on koolieelse lasteasutuse õpetajad, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad.

Lähemalt leiavad käsitlemist teemad:
·         digipädevuse mõiste ja selle valdkonnad.
·         digipädevus riiklikus õppekavas.
·         digipädevuse arendamist toetava õpetamistegevuse (sh klassijuhatamine) kavandamine, selleks sobivate digitehnoloogiliste vahendite leidmine, katsetamine, integreerimine õppeprotsessi ja selle juhtimisse.

Õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud Mario Mäeots ja Külli Kori.

Kursuse „Digipädevuse arengut teotav õpetamine“  õppetöö toimub Tartus, haridusteaduste instituudi Salme 1a õppehoones. Järgnevad koolituspäevad on 16. september, 20.-21. oktoober 2015.

Kursuse täpsema ajakava leiate kirja manusest.

„Digipädevuse arengut teotav õpetamine“  on kursus, mille toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt Eduko programmi raames. Peale õppetöö kaetakse programmi vahenditega nii õppijate toitlustamine kui ka majutus ja transport.
Kuidas täpselt ja missugustel tingimustel majutuse ja sõidukulude hüvitamine toimub, saate iseseisvalt lugeda:  http://eduko.archimedes.ee/pedagoogide-taiendusope

Kursusele saab registreeruda aadressil: http://www.ht.ut.ee/et/digipadevuse-arengut-toetav-opetamine

Infoks: Ka 22. septembril 2015 algavale kursusele „Eesmärgipärane digitehnoloogiate kasutamine ainetevahelises lõimingus“ on hetkel vabanenud 2 kohta. Soovi korral olete (või mõni teie kolleeg) oodatud õppima ka sellele kursusele. Täiendava info ja lingi registreerumiseks leiate aadressilthttp://www.ht.ut.ee/et/eesmargiparane-digitehnoloogia-kasutamine-ainetevahelises-loimingus-1


Heade soovidega,

Karin Kiss
õpetajate täienduskoolituse spetsialist
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
haridusteaduste instituut
Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond
Salme 1a, Tartu
tel. 737 6446
www.ht.ut.ee/et/taienduskoolitus

Kommentaare ei ole: