25. veebr 2015

Lugeda on mõnus. Päris vahva oleks lugemiselamusi ja muljeid jäädvustada, eks!

Sel aastal kutsume 1.-9. klassi õpilasi osalema fotovõistlusel "Pilt ja sõna".

Teine võistlus - "Lugemispesa" on mõeldud täiskasvanutele, st meile, meie kolleegidele, sõpradele, vanematele ning vanavanematele.
Täpsem info kirjas plakatitel.
 
Mare Müürsepp


17. veebr 2015

Hitsa koolitused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osalema märtsis algavatel koolitustel!
HITSA koolitustel saavad õpetajad, haridusasutuste juhid ja haridustehnoloogid tasuta osaleda eeldusel, et kursus lõpetatakse edukalt.


Animatsioon
02.03-12.04.2015, veebipõhine
Veebikursusel õpetame, kuidas lihtsamaid animatsioone koos oma õpilaste või grupiga luua. Räägime animatsiooni eri liikidest ja stsenaariumi koostamisest. Tutvust teeme animatsiooni loomise veebipõhise tarkvaraga ja ka programmidega Windows Movie Maker, Stykz.

LEGO Mindstorms EV3 algajatele
05.03-06.03.2015, auditoorne Tallinnas
Tutvustame robotiehitust ja teadustegevuse tarkvara. Ootame koolitusele aineõpetajad, kes soovivad robootikat oma ainekavaga (füüsika, matemaatika, keemia, informaatika jt) integreerida. Koolitus sobib väga hästi ka robootikaringi või robootika kui õppeaine tundide tegevuste planeerimiseks.


Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil
9.03-30.03.2015 (pilootkoolitus Tallinnas)
Anname ülevaate võimalustest, kuidas pilte ja heli kasutada õppematerjalide loomisel (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne). Osalejad saavad ülevaate erinevatest pilditöötlus-, joonistamis- ja audioprogrammidest, vabavaralistest esitlusprogrammidest, esitluste ja fotoesitluste helindamisest. 


Innovaatilised õpilood
09.03 - 20.04.2015, veebipõhine
Tutvustame erinevaid õpilugusid, mis aitavad tunni teemat õpetada hoopis uuel moel. Mõiste „õpilugu“ kirjeldab teema õpetamisega seotud õpetaja ja õpilaste tegevusi, selleks kasutatud vahendeid ja keskkondi. Koolitusel näitame olemasolevaid õpilugusid ning töötame välja ka ise ühe õpiloo, mida saab koos õpilastega tunnis rakendada.


Juhendite loomine
09.03-26.04.2015, veebipõhine
Tutvustame eri liiki juhendeid (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), kuidas neid luua ja avaldada. Kursus on mõeldud algajatele.


Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel
09.03-12.04.2015, veebipõhine
Tutvustame T-Algebra erinevaid kasutusvõimalusi ning programmi abil õppematerjalide koostamist. Õpiprogramm sobib põhikooli tundidesse, selle abil saab harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist, avaldiste lihtsustamist jms.


LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse
12.03-13.03.2015,  auditoorne Tallinnas
Mänguline algõppekoolitus robootikatunde läbi viivale aineõpetajale. Oodatud on ka robootikaringide juhendajad, kes huvituvad robootikavõistlustest ning kes soovivad tutvuda missioonimatil toimuva robotimängu kontseptsiooniga.


Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel
16.03-27.04.2015, veebipõhine
Koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis. Anname ülevaate efektiivsest infootsingust, korrektsest viitamisest, elektroonilise küsimustiku koostamisest, andmete töötlemisest ning uurimistöö vormistamisest.


E-ohutus I ja II kooliastmes
Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning kaasnevatele võimalikele ohtudele. Kursusel anname juhised probleemolukordades toime tulemiseks, räägime arvutikaitsest, elust sotsiaalvõrgustikes, internetiturvalisuse probleemidest.

Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
18.03-22.04.2015, kontaktpäevadega Sillamäel
Koolituse teemad keskenduvad õpistiilidele ja õppijate individuaalsetele iseärasustele digitaalsetes keskkondades õppides ning tehnoloogilistele vahenditele, mis sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks.

Helifailid õppetöös
23.03-03.05.2015, veebipõhine
Käesolev veebipõhine kursus on loodud selleks, et aidata õpetajatel helifaile luua ja neid õppetöösse integreerida. Õpitakse kasutama veebipõhiseid keskkondi ja käsitletakse ka autoriõigusega seonduvat.


Vaata ka teisi algavaid koolitusi HITSA Koolitusveebist: koolitus.hitsa.ee

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5802
koolitus@hitsa.ee     
www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus

Oleme rõõmsad, kui leiate võimaluse info edasi saatmiseks ka oma kolleegile – võib-olla on just tema jaoks siin midagi kasulikku!


12. veebr 2015

Koolitusinfo IKT huvilistele õpetajatele

Tartu Ülikooli teavitab heast võimalusest õpetajatele: osaleda tasuta koolitusel elektrooniliste õpiobjektide loomisest.
Programmi Eduko tegevus 7 eesmärgiks on võimaldada üld-, kutse- ja alushariduse pedagoogideleprofessionaalset arengut toetavaid täiendkoolitusi. 
Tutvu ka eelmisel kursusel osalenute poolt v alminud õpiobjektidega.
Eri ajastute kunsti ja muusika kokkukõlad:
http://kunstjamuusika.weebly.com/

Koolitusel on 2 auditoorset õppepäeva. Auditoorne õppetöö toimub Tartus TÜ elukestva õppe keskuse koolitusruumides 3. ja 24. märtsil. Koolituse veebipõhine osa on TÜ Moodle'i õpikeskkonnashttp://moodle.ut.ee.
Õppetöö algab märtsi algul sissejuhatava auditoorse kohtumisega 3. märtsil (6 tundi) kell 10.00 kuni 16.00. Järgneb veebipõhine õpe Moodle'is, kus on vajalikud juhend- ja õppematerjalid, toimub osalejate juhendamine, iseseisvate tööde esitamine. Seejärel toimub 6 tunnine auditoorne praktikum, kus õpitakse õpiobjektide tehnilist teostamist. Teise auditoorse kohtumise aeg 24. märts (kell 10.00 - 16.00). Edasi järgneb veebipõhiselt juhendatav töö rühmades (ainealased rühmad, ühiselt õpiobjekti loomine). Paralleelselt toimub Moodle'is ainealaste ekspertidega suhtlemine ning nendelt tagasiside saamine.
Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele õpiobjektide loomise metoodikat, suunata neid koostööle õpiobjektide sisu loomisel ning õpetada oskusi õpiobjektide tehniliseks teostamiseks. Antud koolitus suunab õpetajaid looma õppeainete baasil kvaliteetseid õpiobjekte, mida erinevate õpetajad saavad hiljem õppetöös kasutada. Õpitakse looma õpiobjekte ehk digitaalseid teemapõhiseid veebilehestike kogumeid, mis on taaskasutatavad, terviklikud, õppimist toetavad ja ühilduvad ning sealjuures didaktiliselt hästi üles ehitatud ning tehniliselt korrektselt teostatud. Koolituse käigus valmivad õpiobjektid Tartu Ülikooli ainespetsialistide/ekspertide juhendamisel.

Täpsem info ja registreerumine klikkides kursuse pealkirjal:
Õpiobjektide loomine õpetajate koostöös, 3. märts – 4. mai 2015, Marju Piir, Lehti Pilt
  

Esta Pilt
täienduskoolituse programmijuht
Elukestva õppe keskus
Tartu Ülikool
tel 737 5560

11. veebr 2015

Metoodiliste materjalide loomine

Hea õpetaja, 

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut on koostöös kirjastus Novapinusega kavandamas metoodiliste materjalide koostamist koolidele. Selleks palume Teil osaleda lühikeses küsitluses, mille eesmärgiks on selgitada, kuidas hindavad  klassiõpetajad koolis kasutatavaid õppematerjale. Küsitlus on anonüümne ja küsimustiku täitmine võtab aega 5-8 min. Palume vastata 15. veebruariks. Küsimustiku leiate siit - http://goo.gl/forms/T10zmXLtX4

Kui olete ise koostanud õppematerjale, mida ei ole varem avaldatud, olete oodatud esitama oma materjali õppematerjalide konkursile. Materjalid võival olla koostatud nii lastele, õpetajatele, lastevanematele. Konkurss kestab kuni 23. veebruarini. Konkursil osalemiseks täitke vorm, mis asub - http://goo.gl/forms/0e3fCOvMCg

Tervitades
Airi Kukk, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent

Kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“

Kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“ köitis põnevate ideedega


30.jaanuaril toimus Tartu Loomemajanduskeskuses Eesti Klassiõpetajate Liidu ja Tartu linna 
klassiõpetajate ühenduse korraldatud kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“, mille eesmärgiks oli jagada kogemusi ja mõtteid kirjeldavate tunnistuste koostamise kohta. 
Kogemuspäeva avasõnad ütles Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees Küllike Kütimets, kes andis ka ülevaate kirjeldavate tunnistuste koostamise uurimusest. Kõneleja tõi välja, et kirjeldavad tunnistused on pigem iseloomulikud I kooliastmele, kuid on ka koole, kus liigutakse selles suunas, et töötada välja ka sobiv vorm II ja III kooliastme õpilaste jaoks. Uurimuses küsiti ka, kui palju kulub õpetajatel aega kirjeldavate tunnistuste koostamisele. Enamik vastanutest märkis, et ühe tunnustuse koostamisele kulub rohkem kui üks tund. Samuti tõi Küllike välja ka mõned ettepanekud kirjeldavate tunnistuste koostamiseks: õpioskused võiksid olla veerandite/trimestri kaupa välja toodud; oluline on lausepankade olemasolu; tähtis on arvestada ka erivajadustega õpilastega. 
Kogemuspäeva külalisena esinesid Tartu Ülikoolist Anita Kärner ja Maria Jürimäe, kes oma ettekandes arutlesid selle üle, mis on kirjeldava tagasiside ja kokkuvõtva sõnalise tagasiside eesmärgid ning kuidas neid mõisteid defineerida. Üheskoos osalejatega märgiti üles mitmeid kokkuvõtva sõnalise tagasiside eesmärke (pädevuste ja RÕKis toodud õpitulemuste saavutamine, vanemate teavitamine, teadmiste kaardistamine, arenguvajaduste väljaselgitamine). Toodi välja, et võrreldes jooksva kirjeldava tagasisidega, on kokkuvõtva tagasiside üldistusaste suurem. 
Järgnevalt jagasid oma põnevaid kogemusi erinevate koolide esindajad. Pärnu Vanalinna Põhikooli teekonnast kokkuvõtvate kirjeldavate hinnanguteni rääkis Tiiu Maide. Huvitav oli kuulata, kuidas kooli meeskond üheskoos oma kogemustest õppis, alustades käitumise ja hoolsuse kirjeldavate hinnangute andmisest, liikudes ka ainete kujundava hindamiseni. Tartu 
Hansa Koolist jagas kogemusi Merike Rand, kes tutvustas koolis väljatöötatud programmi, mis aitab õpetajatel koostada kirjeldavaid kokkuvõtvaid tunnistusi ning valida märgitud õpitulemustest õpilase oskusi ja pädevusi kõige paremini kirjeldav õpitulemus. Mõtlemisainet pakkus ka see, et lisaks käitumisele hinnatakse ka Tartu Hansa Koolis õpilaste õpioskusi. Ettekandest jäi kõlama, et kirjeldavad tunnistused annavad parema võimaluse jälgida õpilase arengut. Oma kogemusi tulid jagama ka Randvere Kooli esindajad Siiri Alamaa ja Merilin Kõre, kes tutvustasid I kooliastme tunnistust, kus nemad kasutavad sõnalist tagasisidet ja sümboleid. I kooliastmes kasutusel olevad sümbolid tekitasid osalejates huvi, kuna õpilase arengu ja õppimise teekonna metafoorina kasutatakse koolis taime arengu etappe. Lisaks 
õppeainetele antakse kirjeldavaid hinnanguid ka õpilaste õpi- ja sotsiaalsetele oskustele. 
Kui koolide kogemused jagatud, pakuti osalejatele maitsvat kehakinnitust ning algas 
rühmatöö, mida viis edukalt läbi Tartu Hansa Kooli õppealajuhataja Marika Vares. Õpetajate 
elav ning kaasakiskuv arutelu kuue küsimuse üle oli väga viljakas. Leiti põnevaid lahendusi 
järgmistele küsimustele: mis on kirjeldava tunnistuse plussid? kellele on kirjeldavad 
tunnistused mõeldud? kuidas muuta kirjeldavate tunnistuste koostamine lihtsamaks? kuidas kodeerida hinnangud ümber hinneteks (kas see on üldse vajalik?)? kuidas anda II kooliastme õpilastele kirjeldavat tagasisidet? Õpetajate lennukad ideed koguti kokku, et edastada need arendusmeeskonnale. Kogemuspäeval jagatud ideedepagasit rikastasid ka Stuudimi ja eKooli esindajad, kes olid valmis koolidega aktiivselt koostööd tegema. Kogemuspäev andis osalejatele uut energiat ja põnevaid ideid, kuidas oma kooli meeskonnaga töötada välja kirjeldavate tunnistuste koostamise süsteem, mis oleks arusaadav nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Aitäh korraldajatele, esinejatele ja osalejatele meeleoluka ning rikastava päeva eest!

Kristi Mumm
Tartu Forseliuse Kool

Läbi kogemuste uute arendusteni - kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud


30. jaanuaril leidis Tartu Loomemajanduse Keskuses aset kogemuspäev “Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud”, mis oli suunatud kokkuvõtvale hindamisele ehk tunnistusele. Kogemuspäeva vältel toimusid mitmed arutelud ja töötoad, kust võtsid osa nii õpetajad kui koolijuhid ning kooliinfosüsteemide eKool ja Stuudium esindajad. Ürituse korraldas Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu Linna Klassiõpetajate Ühendusega.


Küllike Kütimets Eesti Klassiõpetajate Liidust tutvustas küsitluse “Kirjeldavate tunnistuste koostamine meie koolides” tulemusi. Küsitlus näitas, et klassiõpetajd kasutavad õppimist toetavate tunnistuste koostamiseks erinevaid lahendusi,vastaavlt iga kooli võimalustele. Teoreetilisema aluse kirjeldava tunnistuse eesmärkide ning koostamise kohta andsid Maria Jürimäe ja Anita Kärner Tartu Ülikoolist.

Tiiu Maide Pärnu Vanalinna Põhikoolist, Merike Rand Tartu Hansa Koolist ning Siiri Alamäe ja Merilin Kõre Randvere Koolist rääkisid nii oma kooli kogemusest kui sealsetest töövahenditest.

Näiteks Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetajad kannavad hinnagud eKooli ja kasutavad nende trükkimiseks kujundava hindamise tunnistuse vormi. Õpilase arengueesmärgid pannakse paika arenguvestlusel ja seejärel hakatakse jälgivad nende täitmist. Tartu Hansa Koolis loodi pädevustel ning õpi- ja sotsiaalseltel oskustel põhinev lausepank, mille abil on õpetajal lihtne õppimist toetav tunnistus koostadada. Randvere Kool on rakendamas lapse kõiki oskusi toetavat hindamismudelit, millel esialgu veel koolipoolne infosüsteemi tugi puudub.

Kogemuspäeval ei olnud ettekannetes ega rühmatöödes küsimus “Kas õppimist toetavalt hinnata?”, vaid “Kuidas seda teha nii, et õpetaja töökoormus liigselt ei kasvaks ja lapsevanemad saadud tagasisidest aru saaksid?”. Leiti, et kui esimesel kooliastmel on kujundav hindamine omaks võetud ja seda rakendatakse järjest julgemalt, siis vanemates klassides ei ole õpetajad veel selliseks meetodiks valmis ning eelistavad traditsioonilisi numbreid.

Pille Parikas eKoolist kinnitas, et 2015. aasta arendusplaanis on pädevuste põhise tunnistuse koostamine. Klassiõpetajatelt tulid kooli infosüsteemide arendajatele konkreetsed ettepanekud ja soovid:

- õppimist toetava hindamise tunnistuse koostamine peab olema integreeritud kooli infosüsteemiga.

- ainealased ja sotsiaalsete oskuste pädevused peaksid olema kättesaadavad vanematele ja õpilastele koolihaldussüsteemi kaudu.

- Tunnistuste jaoks tuleks koostada ühtne vorm, aga iga kool võiks saada oma soovide kohaselt seda täiendada või muuta.

Lisaks rõhutati koostööd, et saaks üksteiselt kasulikke praktikaid üle võtta. Näiteks ainealaste ja sotsiaalsete pädevuste defineerimine ning õppimist toetava hindamise “lausepanga” koostamine on liiga ajamahukad tööd, et iga õpetaja seda oma tarbeks teha jõuaks. Tunnistuste soovitusliku vormi väljatöötamiseks on vajalik ühistegevus koolide, erialaühenduste ning Haridus–ja Teadusministeeriumi vahel.

Ene LindemannKoolitööde AS (eKool)