29. okt 2012

Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel

Head klassiõpetajad!

Pöördun Teie poole palvega aidata mul läbi viia uurimustööd, mille eesmärgiks on uurida õpetajate valmisolekut ja oskusi suhtlemisoskuste õpetamisel eelkooliealistele lastele ning põhikooli I ja II astme õpilastele, sealhulgas käitumisraskustega lastele.
Küsimustik on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse ainult uurimuslikel eesmärkidel ning saadud andmeid kasutatakse eripedagoogika magistritöös.
Küsimuste puhul, kus on erinevad vastusevariandid, märkige palun ära Teie arvates sobivaim variant. Küsimuste puhul, kus ei ole ette antud vastustevariante, palun vastake oma sõnadega.

Küsimustik "Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel"

TLÜ magistrand Marge Ensling

27. okt 2012

Jutupühad

Jutupühad on liikuv püha — juhtub siia maile mõni hea jutuvestja laiast maailmast, on kohe ka aeg jutupühadeks. 

22.−26. november 2012: seekordne külaline on David Ambrose Walesist, jutuvestja ja ühe tuntuima rahvusvahelise lugude jutustamise festivali „Beyond the Border" eestvedaja.

Clipped from: www.rahvakultuur.ee (share this clip)

14. okt 2012

11. okt 2012

E-õppe nädal 15.-18. oktoober 2012

E-õppe nädal "Kool kui digikodanikuks kasvamise koht" 

Täiskasvanud Õppija Nädala (12. - 19. oktoober) raames toimub e-õppe nädal (15. – 18. oktoober) teemal „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“. E-õppe nädala eesmärgiks on selgitada kooli rolli vastutustundliku digikodaniku kujunemisel. 

Rakvere teater ootab õpetajatelt teatriga seotud ülesandeid

Hea õpetaja koolis ja lasteaias!

Rakvere Teatri jaoks on oluline meie ümber toimuv, sestap on meile tähtis, kuidas näevad ja tunnetavad ümbritsevat lapsed ja noored. Arvame, et teater saab olla kanaliks, mille läbi arendada loovat mõtlemist ja erinevate seisukohtade arvestamist ning tagada üldinimlike väärtuste kestmist. Lisaks suurte ideede loomisele saab teater olla töövahendiks, et muuta õppimine värvikamaks ja põnevamaks kõigis ainetundides.


Klassi – ja koolikülastusi on nii meie kui ka teistes Eesti teatrites palju, kindlasti leiab nähtu tee ka ainetundidesse. Siiski unistame, et iga teatriskäik oleks õppeprotsessi osa läbi ettevalmistuse ja järelanalüüsi, ja seda mitte ainult emakeele ja kirjanduse tundides, vaid ka ajaloos ja kodanikuõpetuses, miks mitte kunstitunnis või majandusõppes. Ka kokandus või kehaline kasvatus on vaid fantaasia ja ettevõtlikkuse küsimus!

Sestap kutsume õpetajaid üles saatma Rakvere Teatrisse erinevaid ülesandeid, mis lähtuksid kas meie lavastustest või teatrist kui kunstiliigist üldiselt.
Ülesandeid saaks kasutada kas koolitunnis või iseseisva koduülesandena või ka lihtsalt mõtteharjutusena igaühele, kes seda näiteks Rakvere Teatri kodulehelt loeb. Harjutused võivad olla mõeldud kõige erinevamatele vanusegruppidele ja puudutada kõige erinevamaid õppeaineid. Samuti ootame ideid, milliseid õppevahendeid võiks teater ise välja anda – millest oleks õpetajatele kasu tunni ülesehitamisel ja õpilastele teatri mõistmisel.

Saadetud ideid, harjutusi ja ülesandeid kasutab teater oma koolidele suunatud tegevustes, nii et saatjad peavad arvestama oma loomingu avalikustamisega.

Omalt poolt lubame, et ükski saadetis ei jää teatraalse tähelepanu ja tänuta.

kõik osalejad saavad vabapääsme Rakvere Teatri lavastustele või muid auhindu. Kõige ootamatum ja värvikam idee saab premeeritud 50 vabapääsme ja bussisõiduga Teie poolt valitud Rakvere Teatri etendusele – üllatage oma õpilasi või kolleege või sugulasi-sõpru!

Ootame läkitusi 15. novembrini 2012 meiliaadressil info@rakvereteater.ee või postitsi Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere - märgusõna „teatriülesanne“

Palume märkida oma nimi, telefon ja meiliaadress, kool ning millist ainet õpetate.

Kaduviku nimel!
Rakvere Teater

9. okt 2012

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine”


Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine” 
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)

Täpne päevakava 
 
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.
 
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu
 

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.
 
Kohtumiseni Paide Gümnaasiumis,
EKÕL-i juhatus

Konverents: See on turvaline IT, Rakveres


4. okt 2012

Meediakoolitus algklassi- ja lasteaiaõpetajatele

MEEDIA 3- KUNI 11-AASTASTE LASTE ELUS: SELLE VÕIMALIKUD MÕJUD JA PEDAGOOGILINE SUUNAMINE

Meediakoolitus lasteaia- ja algklasside õpetajatele
23. – 24. oktoobril kell 09:30 – 17.15 uues Nova majas

Mis on veebikiusamine? Mida teevad lapsed arvutis? Kuidas suunata laste meediatarbimist? Meediakeskkond on järjest olulisem. Selles hakkama saamiseks vajame uusi teadmisi ja oskusi.
Kahe koolituspäeva jooksul käsitleme järgmisi teemasid:
• Meedia toimemehhanismid ja mõjutusvahendid;
• Seadusandlus ja täiskasvanu meediakirjaoskus;
• Meedia kui kasvukeskkond ja selle võimalikud positiivsed ja negatiivsed mõjud;
• Meedia ja lapse areng, seosed väärtuskasvatusega;
• Riiklik õppekava ja praktiline meediakasvatus lasteaias/meediaõpetus koolis

Koolitust viivad läbi:
  • Kristi Vinter Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant, Tallinna Pedagoogilise Seminari lektor ja meediakasvatuse õppejõud.
  • Katrin Saks Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli direktor, Eesti Lastekaitse Liidu president.
Koolituse maksumus on 80 EUR (sisaldab kohvipause).
Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 16.oktoobriks aadressil koolitused.bfm@tlu.ee.
Lisainfo aadressil karina.vabson@tlu.ee .
Kuni 18.10.2012 esitatud kirjaliku loobumise puhul tagastatakse pool osavõtumaksust. Hilisemal loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Koolituse läbimisel väljastatakse TLÜ täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.

Koolituse korraldab Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meedikool koostöös Tallinna Haridusametiga.

Täiendav info ja registreerimine http://www.bfm.ee/?p=8087

1. okt 2012

EKÕL-i piirkonnapäev Kohtla-Järvel
EKÕL-i 4. piirkonnapäev Kohtla-Järvel

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Kohtla-Järvel 21.septembril 2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev „Parima praktika jagamine“ ja seekordne teema oli „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine.“

Kohtla-Järvel võttis klassiõpetajaid vastu Slaavi põhikool.Slaavi põhikoolis on nii varajase kui ka hilise keelekümblusklassid.
Päeva juhatas sisse EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
Järgmisel õppeaastal olen ma keelekümblusklassi 1. klassi õpetaja, seetõttu oli väga huvitav kuulata erinevaid esinejaid rääkimas oma tööst ja kogemustest just keelekümblusprogrammist.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 1. klassi keelekümblusõpetaja Külli Kralli ettekanne oli teemal „Keelekümblus läbi kogemuste.“ Ta toetus oma kogemustele ja tutvustas programmi ning metoodika olemust ja vajalikkust. Samast koolist võttis sõna ka Tatjana Belorusskaja, kes on vene keele õpetaja keelekümblusklassides. Tatjana rääkis rühmatöö osast õppeprotsessis ning selle organiseerimisest algklassides. Väga huvitavalt esinesid lasteaiaõpetajad Rimma Pimenova Tallinna Mahtra Lasteaiast ning Malle Trummar Kohtla-Järve lasteaiast Kirju-Mirju. Nad tõid erinevaid praktilisi näiteid oma tööst. Huvitav oli teada saada, millise keelekümbluspagasiga tulevad lasteaialapsed kooli. Mare Kütt ja Inna Trufanova Rakvere Gümnaasiumist tutvustasid, kuidas toimub keelekümblus ühinenud eesti ja vene õppekeelega koolis, kus puudub keelekümblus kui programm. Mare Kütt tutuvstas keelekümblust toetavaid e-harjutusi Miksikeses. Antud õppematerjalide puhul saab õpetaja leida sobivad harjutused lähtudes laste keeleoskuse tasemest.
Lõpetuseks võin öelda, et tegevõpetajaid on alati väga huvitav kuulata, sest nende kogemustest on väga palju õppida.

Aitäh huvitava päeva eest!
Aire Rässa Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetaja