27. apr 2012

tulekul EKÕL-i piirkonnapäev Narvas

PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“ 

4. PIIRKONNAPÄEV „
Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine
Oodatud on õpetajad Virumaalt, Kohtla-Järvelt ja Narvast. Päevakava on täpsustamisel.
19. mail 2012 Narva Vanalinna Riigikoolis ( Kraavi 2)

Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 15.maiks selle ankeedi kaudu.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu on 20 eurot.


26. apr 2012

Küsitlus klassiõpetajatele

Hea sõber!
Kui Sa oled klassiõpetajate kogukonna/liidu liige, siis palun vasta sellele küsimustikule. Kui Su sõber kuulub sellesse kogukonda, edasta see link temale. Uurimistöö valmib Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõpingute raames. Täname juba ette heatahtlikke inimesi.

Küsitluse aadress - https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDI5VGpvZzZfMzNJNUZ2b05hMlZHTHc6MQ#gid=0

EKÕL-i piirkonnapäev Tartus

Programmi „Üldhariduse pedagoogidekvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Tartus 21. aprillil 2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev “Parima praktika jagamine”. Seeoli juba kolmas piirkonnapäev ning seekordneteema oli “Õpime mängides erinevates õpikeskkondades”. Tartusse olid kogunenud klassiõpetajad Jõgevamaalt, Põlvamaalt, Tartust, Tartumaalt,Viljandimaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt.

Tartus võttis klassiõpetajaid vastu Tartu Descartes’i Lütseumi koolipere. Sisutihedatja huvitavat päeva juhtis EKÕL-i juhatuse esimees Tartu Descartes’i Lütseumiõpetaja Küllike Kütimets.

Päeva alustas EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets, kesrääkis lühidalt klassiõpetajate liidu tegemistest, millele järgnesid vägahuvitavad, praktilised ja sisukad ettekanded.

Liia Toomas Võrumaalt rääkis, kuidas korraldada1. kooliastmes uurimuslikku tegevust lähtuvalt uuest õppekavast.Ta tutvustasoma klassi õpilastega tehtud uurimuslikke ülesandeid ja töid.

Jane Müllerson Jõgevamaalt tutvustas omakogemust keskkonnaõpetuse käsitlemisel. Tema töö tugineb õpilase kogemustele,igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele.

Tiie Jaaniste Valgamaalt tutvustas omaloodusprojekti „Looduse uurimine Kratirajal“, kus loodusrajal leitudtegevusjuhiste järgi tuleb looduselemente vaadelda, nuusutada, katsuda, mõõta,kuulata, võrrelda, maitsta. Nii arenevad lapse koostööoskused, märkamistahe, taju jatähelepanu.
Hele Aia Põlvamaalt rääkis, kuidas kalmistu kuiõppekeskkonna kaudu saavad lapsed teadmisi ja oskuse hankida infot kalmistuplaatidelt (funktsionaalne lugemine). Kalmistu on ka koht, kus õppidapuid-põõsaid-linnulaulu, kultuurilugu, rahvakombestikku.
Kersti Loim kõneles, kuidas mänguliste tegevuste abilaidata ennast tundma õppida ja lähiümbruse töömaailma kaudu, tuginedes õpilasekogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid jaameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid.
Rita Moor Viljandimaalt tutvustas erinevaid mängulisielemente algklasside ainetundides, mis aitavad muuta töö tunnismitmekesisemaks, rõõmsamaks.
Ka Kulla Saar Tartumaalt tutvustas erinevaidvõimalusi, kuidas saab mängu elemente kasutada tunnis. Valmistasime kõik koos ühemängu ja ühe õppevahendi peastarvutamise kinnistamiseks.

Oli väga töine ja huvitav päev. Usun, et kõik, kes sellelpäiksepaistelisel laupäeval koostööpäevale tulid, olid väga rahul ning saiduusi mõtteid ja ideesid, mida hakata oma igapäevatöös kasutama. Suur tänukoostööpäeva organiseerijatele ja esinejatele!
Kohtumiseni uutel klassiõpetajateõppepäevadel!

Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumiõpetaja


24. apr 2012

Koolitus klassiõpetajatele


Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool Tallinn Summer School kutsub
Sind osalema kursusel "Creating Fine Arts Learning Experiences for
Children". Kursuse teemaks on loomingulise lähenemise kasutamine viie-
kuni üheksa-aastaste laste õpetamisel. Kursus koosneb nii
teoreetilisest kui praktilisest osast, osalejatele jagatakse
materjale, mida saab kasutada oma edaspidises töös. Kursus on
ingliskeelne ja toimub 23. juulist 3.augustini Tallinna Ülikoolis,
läbiviijaks on 20-aastase õpetamiskogemusega Karen Baker Kanadast.

Tudengitele ja õpetajatele kehtib soodushind 100 eurot.

Lisainfo ja registreerimine:
http://summerschool.tlu.ee/creating-fine-arts-learning-experiences-for-children/

23. apr 2012

Koolitus klassiõpetajatele


Tallinna Vanalinna Hariduskollegium koostöös MTÜ Miikaeli Ühendusega korraldab klassiõpetajatele arvutikoolituse„Õppematerjalid õpilase erivajadusi arvestades“

Koolitajad VHK algklassiõpetaja, haridustehnoloog Tuuli Koitjärv ja Jäneda Kooli algklassiõpetaja Tiia Salm
Koolitus toimub 22. mail (15.00-19.00) ning 12. juunil (10.00-15.00). 2012 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis (Vene 22)
· õppematerjalide varaaidad
· töölehtede generaatorid
· õppematerjalide koostamine differentseeritud ja integreeritud õppetööks

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, 2 õppepäeva
 (8 tundi iseseisvat tööd).
Koolituse läbinud saavad MTÜ Miikaeli Ühenduse tõendi.

Maksumus 105.- sisaldab õppematerjale ja kohvipausi.
Ühest koolist mitme õpetaja osalemisel tasu 100- ühe osaleja kohta

Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 10.maiks selle registreerumislingi kaudu

Koolitajad
Tuuli Koitjärv
Tiia Salm

18. apr 2012

Eesti Klassiõpetajate Liit sai aastaseks!Sündmust tähistati koostööseminariga „Parima praktika jagamine“ , mis toimus 9. aprillil Tallinnas, Rahvusraamatukogus. Selliseid koostööseminare, kus tegevõpetajad kolleegidele oma töökogemusi jagavad, on Klassiõpetajate Liidu poolt korraldatud aasta jooksul juba kolm. Seekord oli erinevate praktikute ettekandeid ühendav teema „Hindamine ning arenguvestlused Eesti ja Soome koolis“.
Avaettekandes jagas oma töökogemusi Soome Latokartano põhikooli õpetaja Silja Aavik. Kuna ta on töötanud nii Soomes kui ka Eestis ja ka praegu õpetab mõlemast rahvusest lapsi, olid väga huvitavad tema poolt välja toodud erinevused õpilaste tööharjumustes ja kohusetundes. Selgus, et erinevalt soomlastest ei suuda eesti lapsed teha tulemuslikku iseseisvat tööd ilma õpetaja pideva kontrollita. Eesti laste tööjõudlus võrreldes soome lastega on väiksem. See tundub olevat koht, millele mõelda. Veel tutvustas ta kooli ja kodu koostöövõimalusi, rääkis hindamisest ja arenguvestlustest Soome koolis ning jagas lahkelt oma õppematerjale.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetajad Lea Netz ja Krista Savitsch jagasid oma kogemusi projektitööst ja selle hindamise võimalustest. Samuti tutvustasid enda koostatud hindamismudeleid kunstiõpetuses ja mõtestasid omalt poolt lahti kujundava hindamise sisu tänases koolis.
Roosna-Alliku Põhikooli õpetaja Jaanika Alliksoo tutvustas oma koolis kasutusel olevate käitumiskaartide kasutamist ja selle positiivset mõju õpilase käitumisele. Käitumiskaardid võimaldavad teha tihedamat koostööd peredega.
Vanalinna Hariduskolleegiumi inglise keele õpetaja Kristin Oidsalu tutvustas 1.-4. klassides kasutusel olevat personaalsete õpikaartide süsteemi, mis tõstab õpilaste õpimotivatsiooni ja annab personaalset tagasisidet.
Teine Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Kristel Liis Eesmaa tutvustas oma koolis rakendatavat eksperthinnangute süsteemi, mis on suunatud õpilase arengu toetamisele ja probleemide ennetamisele ning kogu kooli koostööle lapsevanematega.

Päeva lõpetas Eesti Klassiõpetajate Liidu esimene üldkoosolek liidu liikmetele, kus tehti kokkuvõte esimesest tegevusaastast.
Koostööseminar oli väga rikastav ja professionaalset arengut toetav.
Kooliaasta lõpetavad piirkondlikud päevad Tartus „Õpime mängides erinevates õpikeskkondades“ ning Narvas „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine“.
Koostööseminari toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.

Tiiu Maide Pärnu Vanalinna PK klassiõpetaja
17. apr 2012

Keskkonnaameti programmid

Keskkonnaamet pakub alates 17. aprillist kuni 8. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 70 õppekavakohase programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustegarikastada.

Programmid on koostatud aktiivõppena, pakkudes osalejatelevaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemadhõlmavad looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist,pinnavorme ja tekkelugu, aastaaegadega seonduvaid muutusi looduses, veekasutamist ja kaitset, jäätmetekke vähendamist ning maavaradekaevandamist ja kasutamist.

Programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta.
Juhendajateks on keskkonnahariduse spetsialistid.
Kaasa saab lüüa keskkonnaameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, jäätme- ja veejaamades, koolide juures õuesõppe aladel või koolis.
Eelmisel aastal korraldas keskkonnaamet 1332 õppeprogrammi, kus osales 27 606 õpilast.

Keskkonnaameti pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvudakodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/Kevadised_programmid_KHO_2012.pdf


Programmi tellimiseks võtta ühendust vastava maakonna keskkonnahariduse spetsialistiga.

4. apr 2012

EKÕL-i piirkonnapäev Tartus


PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD


3. PIIRKONNAPÄEV „
Õpime mängides erinevates õpikeskkondades„PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“


(JõgevaMAA, PõlvaMAA, Tartu, TartuMAA, ViljandiMAA, Valgamaa JA VõruMAA)

21. aprill 2012 Tartu Descartes’i Lütseumis (Anne 65)


Päevakavaga saate tutvuda siin.

Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 16.apr selle ankeedi kaudu.

Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.

Mitteliikmetele osalemistasu on 20 eurot.